خبرنامه الکترونیک

نرم افزار خبرنامه الکترونیک، بریده جراید و رصد اخبار

امروزه یکی از وظایف اصلی روابط عمومی ها مانیتور کردن اخبار روزنامه ها، خبرگزاریها و شبکه های اجتماعی به طور روزا