كشف فسيل نخستين ردپاهاي موجودات باستاني در چين

طبق شواهد فسيلي جديد، حيوانات آبزي كرم مانندي كه مي توانستند روي گِل بخزند، حداقل 550 ميليون سال پيش ظاهر شدند. اين كشف به يافتن پاسخ اين پرسش ديرينه كمك مي كند كه «چه زماني نخستين جانور بندبند متحرك روي سياره ظاهر شد؟»در اين زمينه، گروهي از دانشمندان ويرجينيا تك و آكادمي علوم چين توانستند گونه ي باستاني و ردپايي را شناسايي كنند كه از آن باقي مانده بود، شناسايي كنند. قبل از اين مطالعه، همين گروه از دانشمندان ردپاهاي جانوري را در سنگ هايي با قدمت 551 تا 539 ميليون سال شناسايي كرده بودند. مشكلي كه وجود دارد، اين است كه معمولا نمي توان اين ردپاها را به ارگانيسم خاصي ارتباط داد؛ زيرا خيلي كم پيش مي آيد كه فسيل جانور مرتبط دركنار ردپايش پيدا شود.فسيل و ردپافسيل Yilingia spiciformis، ردپا (راست) و بازسازي جانور و ردپاي آن (مركز)نتايج پژوهش جديدي كه به تازگي در مجله ي Nature منتشر شده، نمونه اي از اين حالت كمياب است. پژوهشگران بقاياي فسيل شده ي موجودي به نام Yilingia spiciformis را در سنگ هايي پيدا كردند كه از سازند دنگينگ در دره ي رود يانگ تسه جدا شده بود. قدمت اين سنگ ها به دوره ي ادياكاران، يعني بسيار قبل تر از ظهور دايناسورها و ابرقاره ي پانجه آ بازمي گردد. ردپاهاي يافت شده روي اين سنگ ها از قديمي ترين نمونه هاي يافت شده روي زمين است و سرانجام فهميديم چه كسي آن ها را ايجاد كرده است. شوهاي شيائو، ديرينه شناس ويرجينيا تك و نويسنده ي مقاله ي جديد مي گويد:مقاله هاي مرتبط: - كشف مجموعه اي عظيم از فسيل جانوران در چين - كشف گونه اي ناشناخته از نهنگ چهارپا در پرو - كشف فسيلي بي نظير از دايناسورها در استراليا اين كشف نشان مي دهد جانوران بندبند و متحرك 550 ميليون سال پيش تكامل پيدا كرده اند. داشتن توانايي حركت موجب شده است اين جانوران ردپايي آشكار روي زمين ايجاد كنند. اين نوعي از ويژگي هايي است كه شما در گروهي از حيواناتي پيدا مي كنيد كه حيوانات داراي تقارن ناميده مي شوند. اين گروه ما انسان ها و بيشتر حيوانات را شامل مي شود. توانايي اين موجودات، به ويژه انسان، در تغيير چهره ي زمين با توانايي حركت آن ها پيوند خورده است.فسيل Yilingia spiciformisفسيل Yilingia spiciformis و ردپاي آنYilingia spiciformis بخش پشتي و معده، سر و دم داشته است. اين جانور همچون هزارپا بوده و بدني باريك و بلند متشكل از حدود 50 قطعه ي بدني داشته است. عرض Yilingia spiciformis حدود 26 ميلي متر و طول آن حدود 27 سانتي متر بوده است. اين موجود بدن خود را روي گِل هاي كف اقيانوس مي كشيده و ردپايي 58 سانتي متري از او بر جاي مانده است. درمجموع، دانشمندان 35 نمونه فسيل اين گونه را به همراه 13 فسيل ردپا پيدا كردند.پژوهش جديد علاوه بر ارائه ي تاريخي براي پيدايش تقارن دوطرفه در حيوانات، منشأ تحرك جهت دار را نيز مشخص مي كند. پيش از اين، دانشمندان براساس شواهد ديگر 635 تا 539 ميليون سال را پيشنهاد كرده بودند و كشف اخير اين زماني تقريبي را محدودتر مي كند.