مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفا كرد

مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس استعفا كرد به گزارش ايپنا: تغييرات مديريتي باعث ايجاد فضاي عجيبي در باشگاه پرسپوليس شده و مديراني كه در فصل گذشته، در كنار جعفر سميعي، عملكرد قابل قبولي داشتند و در نهايت موفق شدند براي پنجمين بار پياپي، به قهرماني تيم فوتبال پرسپوليس كمك كنند، تصميم به جدايي و استعفا گرفتند. پس از سميعي، نوبت به ابراهيم شكوري رسيد كه استعفاي خود را تقديم مديريت باشگاه كند. سپس ايمان حسين پور، معاون حقوقي باشگاه استعفا كرد و حالا چهارمين مدير باشگاه از ادامه همكاري با مجيد صدري نااميد شد و استعفاي خود را تقديم وي كرد.