تراشه مغزي ايلان ماسك يادگيري زبان را منسوخ مي كند

تراشه مغزي ايلان ماسك يادگيري زبان را منسوخ مي كند اقتصاد ايران: ايلان ماسك در مصاحبه اي اعلام كرد با ادامه توسعه تراشه مغزي نورالينك تا 1٠ سال ديگر يادگيري زبان منسوخ مي شود. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان به گزارش خبرگزاري اقتصادايران ، ايلان ماسك مدير ارشد اجرايي تسلا و نورالينك در يك پادكست و مصاحبه با جو روگان درباره تراشه اي صحبت كرد كه در آينده مغز را با رايانه مرتبط مي كند و جايگزين ارتباطات مي شود. ماسك در اين پادكست درباره شيوه كاركرد تراشه صحبت كرد و گفت احتمالاً استفاده از آن به ايجاد يك زبان جهاني منجر مي شود. او به روگان گفت: تصور مي كنم با كمك تراشه مي توان بهتر و سريع تر با زبان و ايده ها ارتباط برقرار كرد، دقيقاً نمي دانم براي زبان چه اتفاقي مي افتد. او در پاسخ به اين سوال كه چه زمان تراشه نورالينك به كاربران كمك مي كند تا از زبان استفاده نكنند گفت: كمي طول مي كشد. با توسعه نخستين نمونه هاي اين تراشه سعي داريم جراحات مغزي را برطرف كنيم. اما اگر توسعه آن ادامه يابد و سرعت گيرد شايد 5 تا١٠ سال ديگر تراشه جايگزين يادگيري زبان شود.