سرپرست روابط عمومي استانداري مازندران منصوب شد

با حضور محمدي مديركل حوزه استاندار سرپرست جديد اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري مازندران منصوب و معرفي شد . شمال نيوز : با حضور محمدي مديركل حوزه استاندار ، سيدعلي اصغر موسوي، به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري مازندران منصوب و معرفي شد . در بخشي از اين حكم آمده است: انتظار دارد، با استعانت از درگاه ايزد متعال و بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود و جلب مشاركت همكاران و ارتباط و تعامل سازنده و پويا با رسانه هاي مختلف، به نحو احسن نسبت به ايفاي نقش و رسالت روابط عمومي اهتمام ورزيد. به گزارش شمال نيوز، در همين راستا از تلاشهاي عباس مهدوي در دوران مسئوليتش، قدرداني شد.