كتاب: مسئوليت اجتماعي از زاويه روابط عمومي

روابط عمومي در توسعه اقتصادي پايدار، معادلات اجتماعي و بهبود كيفيت شاخص هاي زندگي است. همچنين درباره ناآگاهي نسبت به مسئوليت اجتماعي نگراني عميق وجود دارد. اين كتاب به بررسي روندها و الگوهايي در روابط عمومي در مورد مسئوليت اجتماعي شركتي (CRS) مي پردازد وضعيت فعلي نشان مي دهد كه استادان و صاحب نظران روابط عمومي رويكرد خود را نسبت به مسئوليت اجتماعي از يك فعاليت صرفا مربوط به مديريت ارتباطات گسترش داده اند. همچنان كه كلارك (2000) مي گويد؛ مسئوليت اجتماعي به شكل يك عملكرد مديريت مشاركتي و مجموعه اي از مديريت روابط در انديشه روابط عمومي درآمده است. همچنين اين كتاب به بسط و نشر نظريه مسئوليت حرفه اي ضوابط اخلاقي روابط عمومي مي پردازد؛ بدين منظور، به بررسي نقش هاي يك فعال روابط عمومي در جايگاه فردي حرفه اي، يك حامي سازماني و كسي كه به عنوان وجدان عمومي شركت ها و موسسات كار مي كند پرداخته مي شود. انتشار اين كتاب كوششي است جهت تكميل منابع علمي روابط عمومي و پرداختن به جزييات حرفه اي مسئوليت اجتماعي. نويسنده اميدوار است انتشار اين كتاب بتواند ساختار علمي بكارگيري مسئوليت اجتماعي در حوزه فعاليت روابط عمومي ها را توسعه بخشد. انشاءالله لينك فروشگاه: https://kpri.ir/?p=7570