پيام تبريك رييس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به مناسبت موفقيت مديريت روابط عمومي دانشگاه در جشنواره كشوري

رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر كسب رتبه سوم مديريت روابط عمومي و بين الملل دانشگاه در جشنواره روابط عمومي هاي وزارت بهداشت را به مدير، كارشناسان و رابطين روابط عمومي دانشگاه تبريك گفت.