روابط عمومي ها بازوان بسيج و پل ارتباطي بين بسيج با مردمند

به گزارش خبرگزاري بسيج از ناحيه دير، سرهنگ پاسدار محمد يوسفيان در بازديد از حوزه هاي مقاومت بسيج اين ناحيه با اشاره به نقش مهم روابط عمومي ها در انعكاس عملكرد بسيج و بسيجيان گفت: روابط عمومي ها بازوان بسيج و پل ارتباطي بين بسيج با مردمند و لذا هر چقدر اين بازوان پرتوان تر ظاهر شوند در ايفاي رسالت خود موفق تر خواهند بود. يوسفيان با بيان اينكه روابط عمومي ها در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگي و رسانه اي دشمن مي باشند افزود :رسانه هاي بيگانه با كيد و حيلتگري هايشان سعي در تخريب بسيج و بي اهميت جلوه دادن اقدامات اين شجره طيبه دارند كه ما بايد با انعكاس فعاليتها و خدمات بسيج در عرصه هاي مختلف نظير سازندگي، پزشكي و ... حوزه عملكردي بسيج را به همگان معرفي نمائيم و با اغواگري رسانه هاي بيگانه مقابله كنيم. مسئول روابط عمومي سازمان بسيج مستضعفين افزود : يكي از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب اطلاع رساني دقيق و گسترده فعاليتهاي بسيج در بخش هاي مختلف مي باشد و به اين نكته بارها اشاره كرده اند كه عليرغم اين حجم از خدمات شايان توجه بسيج خيلي از مردم از آن بي اطلاعند. قطعا اين مطالبه مقام معظم رهبري( مدظله العالي) بار مسئوليت سنگيني خواهد بود بر دوش زحمتكشان حوزه رسانه در بسيج. وي در پايان با اشاره به اقدامهاي انجام شده توسط اقشار 22 گانه بسيج گفت : كليه اين اقشار با تمام توان در ماموريت هاي محوله شان ايفاي نقش كرده اند كه عزيزان فعال در حوزه رسانه بسيج مي بايست با بيان و انعكاس اين كاركردها بيشترين نقش را در انعكاس و باز تاب اين خدمات داشته باشند.