سرپرست مديريت روابط عمومي تجارت نو منصوب شد

سرپرست مديريت روابط عمومي تجارت نو منصوب شد سرپرست مديريت روابط عمومي تجارت نو منصوب شد ​مديرعامل بيمه تجارت نو درحكمي رضا پورقاسم را با حفظ سمت مشاور و مدير حوزه مدير عامل، به عنوان سرپرست مديريت روابط عمومي و ارتباطات منصوب كرد. مديرعامل بيمه تجارت نو درحكمي رضا پورقاسم را با حفظ سمت مشاور و مدير حوزه مدير عامل، به عنوان سرپرست مديريت روابط عمومي و ارتباطات منصوب كرد. معاون توسعه سازماني در مراسمي با ابلاغ اين حكم، ضمن تشكر و تقدير از اقدامات شايسته و ماندگار محمد بياني مدير سابق روابط عمومي و ارتباطات، براي مديريت جديد آرزوي توفيق و ارتقاي هرچه بيشتر عملكرد اين واحد سازماني را داشت. روابط عمومي شركت بيمه تجارت نو