معاونت روابط عمومي بانك صادرات منصوب شد

معاونت روابط عمومي بانك صادرات منصوب شد اقتصادتهران: صالحيان به سمت معاونت روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد. به گزارش اقتصادتهران،حجت اله صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران طي حكمي، فريدون صالحيان را به سمت معاونت اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب كرد. حجت اله صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران طي حكمي، فريدون صالحيان را به سمت معاونت اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب كرد. در اين حكم ضمن تأكيد بر نقش و اهميت جايگاه روابط عمومي آمده است: «نظر به شايستگي، تعهد، تجربيات و سوابق جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت معاونت اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب مي شويد تا با بهره مندي از دانش و تجربه خود، اين بانك را در دستيابي به اهداف تنظيم شده خود، ياري كنيد. مزيد توفيقات جنابعالي را در مسئوليت خطيري كه بر عهده داريد، از محضر قادر متعال خواستارم».