تنديس ويژه شانزدهمين كنفرانس روابط عمومي به روابط عمومي بيمه دي رسيد

خبرايران : شركت بيمه دي توانست با كسب رتبه برتر در حوزه مسئوليت اجتماعي، شايسته دريافت جايزه مسئوليت اجتماعي شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران شود. به گزارش خبرايران، شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با رويكرد ''ايده پردازي'' و ''تجربه محوري''، امروز با حضور اساتيد و فعالان حوزه روابط عمومي در مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار شد كه طي آن سرفصل هايي مانند؛ مديريت يكپارچه روابط عمومي جديد، برنامه ريزي و مديريت كمپين هاي روابط عمومي و كاربردهاي تكنيك تحليل رفتاري در حوزه ارتباطات و روابط عمومي مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. شايان ذكر است در بخش رقابتي كنفرانس كه با حضور روابط عمومي هاي دستگاه هاي دولتي و شركت هاي خصوصي از سراسر كشور برگزار شد، هيئت داوران با توجه به عملكرد روابط عمومي بيمه دي اين شركت را به پاس فعاليت هاي خود در حوزه مسئوليت اجتماعي شايسته دريافت تنديس و لوح تقدير دانست..