روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد؛

🔹آغاز به كار اجراي عمليات بازار باز در بانك مركزي پايگاه خبري فولاد ايران - در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانكي و نهايتاً كنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم كردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري تورم با استفاه از ابزارهاي كوتاه مدت غيرمستقيم سياست پولي و به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده (10) و بندهاي (5) و (6) ماده (13) قانون پولي و بانكي كشور مصوب1351، بند (9) مصوبه مورخ 1397.07.10 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398، در تاريخ 1398.01.27 دستورالعمل "انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانك مركزي" (به همراه اصلاحات آن در مورخ 1398.10.03) توسط شوراي محترم پول و اعتبار تصويب شد. اقتصادنامه