ايده طراحي كلينيك روابط عمومي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| روابط عمومي قلب سازمان است كه اين قلب هميشه نيازمند مواظبت جدي در همه ابعاد نظري، اجرائي، فرهنگي، تبليغاتي و غيره مي باشد. اصولا روابط عمومي ها در تلاش هستند كه عامل اساسي پيش گيري، درمان و پاسخگويي سازمان باشند. اين حركت دو بُعد اساسي است. به عبارتي هم روابط عمومي نيازمند نگهداري و مواظبت است و هم خود بايد از سازمان محافظت كند. اين محافظت، يك محافظت و پيش گيري جدي در برابر مشكلات و چالش هائي از قبيل: ناكارامدي مديريتي، ناسازگاري تبليغاتي، ناآشنائي با درخواست هاي مشتريان، ناتواني اجرائي، عدم توانائي در پاسخگويي، ناشايستگي در ايجاد روابط فعال و غيره است. بديهي است كه روابط عمومي نقش يك پزشك در يك كلينك را مي تواند داشته باشد. كلينيكي كه فراتر از معالجه بيمارهاي مربوط به افراد، تلاش مي كند نارسائي هاي مربوط به سازمان و جامعه را مورد درمان قرار دهد. اين درمان يك درمان فكري، فرهنگي، تبليغاتي و مديريتي است. در اين زمينه اگر چه تا كنون فعاليت هاي مناسبي در حوزه روابط عمومي صورت گرفته اند، اما طراحي يك كلينيك فعال روابط عمومي در سطح كشور يكي از نيازهاي مهم كنوني در اين زمينه است كه مي تواند سطح توانمندي و سلامتي روابط عمومي هاي كشور را افزايش دهد. نوآوري ايده قطعا تا كنون به واژه كلينيك و حتي درباره روابط عمومي برخي از مطالب را شنيده ايم، اما هيچگاه اين ايده به شكل منظم، منسجم، اجرائي و قابل پياده سازي در معرض مديران، كارگزاران و علاقمندان روابط عمومي قرار نگرفته است. اين ايده از جهات گوناگوني مي تواند يك «ايده نوآورانه» باشد. اينكه يك نهاد مدني به دنبال حل معضلات و مشكلات روابط عمومي ها به شكل مداوم باشد و تلاش مي كند كه سه حوزه مهم «پيش گيري»، «درمان» و «پاسخگوئي» را به شكل مناسب و در اسرع وقت را پوشش داده و نيازهاي روزمره روابط عمومي ها را متوجه توجه قرار داده و برطرف سازد، خود يك ايده مهم، به روز و ارزشمند است. تحولات جهان در حوزه روابط عمومي با طرح ايده هاي مختلف براي آسان سازي فعاليت هاي مختلف روابط عمومي ها بايد به شكل مناسب به روابط عمومي هاي كشور منتقل شوند. از طرف ديگر، بهره مندي از استادان و متخصصان روابط عمومي براي حل و فصل مشكلات روابط عمومي ها و ارائه راه حل هاي عملياتي، منطقي و بومي يك ضرورت اساسي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. ابعاد اجرائي ايده «كلينيك روابط عمومي» يك نهاد مدني بزرگي است كه براي همه نقاط كشور طراحي شده است. اين نهاد مدني، در صدد است كه سطح توانمندي روابط عمومي ها را افزايش دهد. به همين دليل كليه روابط عمومي ها مي توانند عضو اين نهاد باشند. در حقيقت، كلينيك روابط عمومي، يك نهاد مركزي روابط عمومي است كه به دنبال افزايش سطح كارائي روابط عمومي ها است. به همين دليل، داراي ابعاد اجرائي گسترده اي است كه در طي زمان مي توانند بر اساس نيازهاي مطرح افزايش يابند. اهداف ايده «كلينيك روابط عمومي»، همچون كلينيك هاي پزشكي داراي اهداف خاصي است كه بديهي است با وظايف و مسئوليت هاي روابط عمومي ها همخواني دارد. اما همانگونه كه يك كلينيك پزشكي در صدد پيش گيري و درمان افراد است، كلينيك روابط عمومي نيز در صدد ارائه راه حلهاي پيش گيرانه و در صورت نياز ارائه درمان هاي مناسب مي باشد. بنابراين مي توان اهداف اين ايده را به اختصار چنين بيان كرد: 1-تلاش در ارائه راه حلهاي مناسب جهت توانمندسازي و افزايش سطح كارائي روابط عمومي ها. 2- تلاش در تبيين شيوه هاي پيش گيرانه براي مرتفع سازي نارسائي هاي روابط عمومي ها. 3-تلاش در پيشنهاد راه حلهاي مناسب به مثابه درمان مشكلات و معضلات سازمان ها به روابط عمومي ها. 4-تلاش در رسيدگي فوري، روزمره و مستمر به پرسشهاي روابط عمومي ها در حوزه هاي مرتبط به شكل تخصصي، علمي و اجرائي. 5-تلاش در بكارگيري دانش علمي و تجربي استادان، متخصصان و انديشمندان روابط عمومي براي پاسخگويي مستمر به روابط عمومي ها به شكل مناسب. 6-تلاش در جمع آوري ايده ها، تجربيات و ديدگاه هاي مختلف روابط عمومي ها براي بهينه سازي، اجرائي سازي و پياده سازي در سطوح مختلف. 7-تلاش در ايجاد نظام منسجم آموزشي مداوم به شكل فردي، جمعي، كارگاهي، كلاس، سمينار و غيره براي ارتقاي آموزشي روابط عمومي ها. 8-تلاش در انعكاس ايده ها و تجربيات موفق به عنوان يك راه معالجه براي نارسائي هاي روابط عمومي ها. ساختار ايده ساختار «كلينيك روابط عمومي» يك ساختار ديناميك و قابل انعطاف است. اين ساختار بر اساس نيازهاي مداوم قابل گسترش است. بنابراين در مراحل مختلف مي تواند از انبساط لازم برخوردار باشد. ساختار مزبور در دو شكل كلي و تفصيلي ارائه مي شود. ساختار كلي كلينيك روابط عمومي تلاش شده است كه در ساختار پيشهادي همه بخش هاي مهم و كليدي از مطالعات روابط عمومي، راه هاي پيشگيري، اصول درماني و شيوه هاي پاسخگويي در نظر گرفته شوند. ساختار تفصيلي كلينيك در رابطه با بخش هاي مختلف نيز در اينجا درج مي شود. ساختار تفصيلي كلينيك روابط عمومي بديهي است كه هر يك از اين بخش ها شرح وظايف و مسئوليت هاي خاصي در اين رابطه داشته كه به دليل اختصار اين موارد در اينجا درج نشده اند. چگونگي و شيوه همكاري يكي از موارد مهم در اين زمينه چگونگي همكاري روابط عمومي با كلينيك مزبور است. اين همكاري، يك همكاري چندجانبه بايد باشد. موفقيت اين كلينيك قطعاً نيازمند همكاري كليه روابط عمومي ها است. اين همكاري در حقيقت، يك همكاري اصولي به خود روابط عمومي هاست و بيشترين بهره در اين زمينه متعلق به روابط عمومي ها خواهد بود. در اين زمينه موارد مهم چگونگي و شيوه همكاري درج مي شود: 1- عضويت كليه روابط عمومي ها در كلينيك مزبور با حمايت مادي و معنوي آنان از كلينيك. 2- پاسخگويي كتبي، تلفني، اينترنتي و حضوري. 3- اعزام استادان و متخصصان روابط عمومي براي تدريس، برگزاري كارگاه، سمينار و غيره. 4- تدوين دستورالعمل ها، شيوه هاي پيش گيري و روش هاي درماني براي روابط عمومي ها. 5- تهيه پيوست هاي مختلف روابط عمومي براي سازمان هاي مختلف. تامين هزينه ها هزينه هاي اين ساختار بايد توسط همكاري كليه روابط عمومي هاي كشور تامين شوند. بديهي است بخش مهم اين هزينه ها توسط خدماتي كه كلينيك روابط عمومي ارائه مي كند تامين خواهد شد.