تصوير1- ديدار دكتر علاء الدين بروجردي معاون امور بين الملل دانشگاه و دكتر سروري مجد مشاور رياست و رئيس مركز حوزه رياست، روابط عمومي و امور استان هاي دانشگاه با روساي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان ...