سير تكاملي عمل جراحي و مواد بيهوشي؛ از ديرباز تا امروز

سير تكاملي عمل جراحي و مواد بيهوشي؛ از ديرباز تا امروز

در دوران ويكتوريايي، عمل جراحي بسيار دردناك و خشن بود و اغلب اوقات به مرگ مي‌انجاميد؛ اما كشف داروهاي خواب‌آور گامي مهم براي عمل‌هاي جراحي ايمن‌ بود.