برخورد دوگانه برخي روابط عمومي هاي ادارات مازندران

برخورد دوگانه برخي روابط عمومي هاي ادارات مازندران متاسفانه شاهديم كه بيشتر روابط عمومي هاي ادارات و دستگاههاي مازندران، كه طبق وظايف ذاتي خود بايد با همه رسانه ها ارتباط مستقيم برقرار نمايند، از وظيفه خود كاسته و در بخش دعوت از خبرنگاران، آن را به عهده "رابط رسانه اي" گذاشته اند كه طبيعتا رابط رسانه اي سليقه اي عمل مي كند و در نهايت روابط عمومي ادارات را خواسته يا ناخواسته زير سوال مي برد ... به گزارش تابناك مازندران، امروزه روابط عمومي (public relations) و رسانه (Media) به عنوان 2 حوزه مهم در نظام ارتباطي كشورها از جايگاه ويژه اي برخوردارند و پويايي هر يك به هم افزايي و همكاري هاي مشترك با يكديگر بستگي دارد. بر اساس اين گزارش ، روابط عمومي تركيب علم و هنر و از مهمترين اركان موفقيت هر سازمان است و رسانه ابزاري براي انتقال پيام و بستري مناسب براي برقراري ارتباط محسوب مي شود. ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومي و رسانه، علاوه بر ارتقاي عملكرد هر يك از اين حوزه ها، پيوند مردم، مسئولان و بهبود مسير تحقق جريان آزاد اطلاعات را به دنبال دارد. متاسفانه شاهديم كه بيشتر روابط عمومي هاي ادارات و دستگاههاي مازندران، كه طبق وظايف ذاتي خود بايد با همه رسانه ها ارتباط مستقيم برقرار نمايند، از وظيفه خود كاسته و در بخش دعوت از خبرنگاران، آن را به عهده "رابط رسانه اي" گذاشته اند كه طبيعتا رابط رسانه اي سليقه اي عمل مي كند و در نهايت روابط عمومي ادارات را خواسته يا ناخواسته زير سوال مي برد . بارها اتفاق افتاده است كه رابط راسانه اي در دعوت از خبرنگاران به نشستهاي خبري و يا تهيه ي گزارش و خبر، خبرنگاران را گزينشي دعوت مي نمايد، كه در نوع خود جالب و قابل تامل و سوال برانگيز است. انتخاب گزينشيي، مدت هاست كه در شهرستانهاي مازندران مرسوم شده، رسمي كه رابط رسانه اي (كه مشخص نيست از سوي چه شخص يا اشخاصي انتخاب شده) و بهتر است در حالت بدبيني از اين رخداد به عنوان "مافياي رسانه اي" ياد كنيم، كه ترجيح مي دهد فقط خبرنگاران همسو با خود را به جلسات ادارات دعوت نمايند و در واقع از ساير خبرنگاران و رسانه ها كه اتفاقا طبق سابقه و رنكينگ گوگل در جايگاه شايسته اي برخوردارند بي بهره باشند . در شرايطي كه اين حق همه رسانه هاست تا به صورت يكسان اتفاقات مختلف را پوشش خبري بدهند، اصلاً مشخص نيست كه چرا انتخاب خبرنگاران به صورت خاص انجام مي شود و برخي رسانه ها نماينده اي در مراسمات ندارند. به نظر مي رسد اين رابطين به نوعي سعي دارند تا با عدم دعوت برخي از رسانه ها در واقع آن ها را تحريم خبري نمايند، اما اين خبرنگاران تيزبين تر از آن هستند و هميشه در راستاي انجام رسالت خود به بهترين شكل تلاش مي كنند. اين اقدام موجب شد تا ما پس از سالها تذكر به مسئولين شهرستاني و بي نتيجه ماندن، جهت برخورد با چنين تفكر روابط عمومي ها، اينبار از استاندار محترم مازندران كه خود در رسانه ها فعاليت داشته اند ، تقاضا كنيم كه چنين رويه اي را اصلاح و با بانيان آن برخورد جدي نموده و "رابط خبرنگاران يا مافياي رسانه اي" را از روابط عمومي هاي ادارات و دستگاهها حذف نمايند. اميد است حسين زادگان استاندار محترم مازندران، كه همواره سعي كرده تا ارتباط خوبي با رسانه ها داشته باشد، اين مسئله را پيگيري نمايد، تا ديگر اتفاقاتي از اين نوع كه در واقع به نوعي تبعيض آشكار است در همه ي شهرستانهاي استان مازندران تكرار نشود. به اميد آنروز الهام زارعي