عنوان روابط عمومي برتر در حوزه مديريت اطلاع رساني براي روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان

عنوان روابط عمومي برتر در حوزه مديريت اطلاع رساني براي روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان چهارمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر استان خوزستان، با انتخاب روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان به عنوان روابط عمومي برتر برگزار شد. به گزارش شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان، چهارمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر(جشنواره سلام)، امروز چهارشنبه در اهواز، برگزار و روابط عمومي اين سازمان، به عنوان روابط عمومي برتر (...) چهارمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر استان خوزستان، با انتخاب روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان به عنوان روابط عمومي برتر برگزار شد. به گزارش شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان، چهارمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر(جشنواره سلام)، امروز چهارشنبه در اهواز، برگزار و روابط عمومي اين سازمان، به عنوان روابط عمومي برتر در حوزه مديريت اطلاع رساني در بحران، شناخته شد. - -