ابلاغ طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي در قبال حملات سايبري

مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي را در قبال حملات سايبري تدوين و براي اجرا به تمامي دستگاه هاي اجرايي داراي زيرساخت حياتي كشور ابلاغ كرد. هدف اين طرح كه به تمامي دستگاه هاي زيرساختي كشور ابلاغ شده است، ارتقا امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات هر سازمان و جلوگيري از بروز اختلال در ارائه سرويس هاي حياتي آنهاست. در اين باره رضا جواهري - رئيس مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري - گفت: مسئوليت امنيت سايبري در هر حوزه ي زيرساختي با بالاترين مقام آن دستگاه است و انتظار مي رود براي پيشگيري از وقوع حوادث احتمالي، طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي در قبال حملات سايبري در هر دستگاه زيرساختي و واحدهاي تابع آن با بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي داراي مجوز با قيد فوريت، عملياتي شود. جواهري افزود: با توجه به مخاطرات نوظهور در عرصه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين طرح با بازنگري همه جانبه در نسخه ابلاغي اسفند 1392 با بيش از 18 ماه كار مداوم، تحقيق، پژوهش، بررسي آسيب ها و توانمندي هاي سايبري و ارزيابي ظرفيت امنيت سايبري و صرف افزون بر 72 هزار ساعت نفر كار تدوين نهايي و ابلاغ شده است. وي تصريح كرد: نسخه جديد طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي در قبال حملات سايبري شامل الزامات امنيتي اولويت دار، نقشه راه اجرا و مدل ارزيابي بلوغ امنيتي است. رئيس مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري گفت: اين مركز با دريافت بازخوردهاي مختلف از زيرساخت هاي حياتي، بخش خصوصي ارائه دهنده ي خدمات افتا و همچنين متخصصان فني اين حوزه، نسخه ي بازنگري شده اين سند را تدوين كرده است تا سازمان ها به سوي نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تضمين امنيت سايبري رهنمون شوند. جواهري گفت: هدف از الزامات طرح امن سازي، جهت دهي راهبردي به فعاليت هاي ملي در حوزه ي امنيت سايبري زيرساخت ها و ارائه ي يك نقشه راه براي توسعه ي همزمان امنيت سايبري در بخش هاي مختلف است. وي با اشاره به اهميت مديريت مخاطرات در طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي در برابر حملات سايبري گفت: مديريت مخاطرات در اين طرح امن سازي، فرآيندي مستمر است كه در آن تهديدات و آسيب پذيري هاي موجود در يك سازمان شناسايي و ارزيابي مي شوند تا با انجام اقدامات امن سازي، مخاطرات احتمالي سايبري مديريت شوند. بنا بر اعلام روابط عمومي مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، جواهري ضمن مقايسه اين طرح با طرح امن سازي اسفند 1392 گفت: در طرح جديد به مدل بلوغ امن سازي توجه خاصي شده و براي اندازه گيري پيشرفت امن سازي، سطوح چهارگانه شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است تا سازمان هاي داراي زيرساخت حياتي بتوانند با سنجش سطح بلوغ امنيتي حوزه ي خود براي ارتقا آن تلاش كنند. رئيس مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري، اطلاعات موجود در هر دستگاه زيرساختي را جز دارايي ها و سرمايه هاي ارزشمند خواند و گفت: اجراي دقيق طرح امن سازي زيرساخت هاي حياتي در قبال حملات سايبري مي تواند امنيت لازم را براي توليد و تبادل اطلاعات به وجود آورد.