توييت مديركل روابط عمومي بانك صادرات ايران در خصوص آتش سوزي ميدان حسن آباد

توييت مديركل روابط عمومي بانك صادرات ايران در خصوص آتش سوزي ميدان حسن آباد امير لعلي ،مديركل روابط عمومي بانك صادرات ايران در خصوص آتش سوزي ميدان حسن آباد در توييت اعلام كرد: بانك صادرات در آن محل فاقد صرافي بوده و آتش سوزي صرافي تكذيب مي شود. به طبقه دوم شعبه بانك خسارت وارد شده اما باجه ها، صندوق و طبقه همكف آسيبي نداشته و براي جلوگيري از آسيب احتمالي، شعبه تخليه و شعبه 1060 به عنوان شعبه جايگزين معرفي شده است. رييس شوراي شهر تهران گفته است احتمال شروع آتش سوزي از انبار كاغذ بانك صادرات ايران وجود دارد. بانك صادرات ايران در آن محل انبار كاغذ نداشته و مشخص نيست بر چه مبنايي چنين صحبتي مطرح شده است.