كسب تنديس سرآمدي روابط عمومي توسط ذوب آهن

نصف جهان: در هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، روابط عمومي ذوب آهن اصفهان تنديس زرين دريافت كرد. عصر روز سه شنبه 25 تيرماه در هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران كه با حضور جمعي از اساتيد دانشگاه، مديران و صاحبنظران روابط عمومي كشور در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، از روابط عمومي هاي برتر كشور با اهداي تنديس هاي بلورين، سيمين و زرين تقدير به عمل آمد. در اين همايش كه به همت مؤسسه فرهنگي روابط عمومي آرمان برگزار شد، پس از ارزيابي روابط عمومي هاي برتر كشور روابط عمومي ذوب آهن كه در ارزيابي هاي صورت گرفته بالاترين امتياز ارزيابي را كسب كرده بود، به عنوان روابط عمومي سرآمد(تثبيت سرآمدي) معرفي شد و تنديس زرين دريافت كرد.هدف اين همايش توسعه سرآمدي در حوزه روابط عمومي، ارائه مشاوره و كمك به تقويت مستمر شاخص هاي سرآمدي در روابط عمومي و معرفي و تقدير از روابط عمومي هاي سرآمد عنوان شده است. معيارهاي اصلي انتخاب روابط عمومي سرآمد شامل «مخاطب گرايي»، «مديريت فرآيندي»، «مسئوليت اجتماعي»، «توسعه سطح همكاري و مشاركت با محيط پيرامون» و... است.