به گزارش روابط عمومي دفتر نماينده مردم شريف شوشتر و گتوند؛ سفر فراكسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي به شـوشـتر

به گزارش روابط عمومي دفتر نماينده مردم شريف شوشتر و گتوند؛ سفر فراكسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي به شـوشـتر بدعوت ســهراب گـيلاني نـمايـنده مــردم، فــراكـسيون گـردشگري و مـيراث فـرهنگي مجلس شوراي اسلامي روز پـنجشنبه 22 مـهرماه 1400 بـراي بازديد و بررسي مـنظومه آبي شـوشتر (بند ميزان، محوطه آسياب ها و آبشارها و ديگر آثار) به شــوشـتر سفر كرده و مـهمان گــيلاني خــواهند بــود. در اين سـفر نشست با بخش هاي مختلف ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد شده است. بدينوسيله هـمه فـعالين، دوستداران مـيراث فـرهنگي و گـردشگري، خـبرنگاران، سـرمايه گـذاران و كارآفـرينان صنعت گردشگري توسط نـماينده دعـوت هستند تا با حضور فعـال خود از ميراث جهاني سازه هاي آبي تاريخي شــوشـتر دفاع كرده و نقطه نظرات خود را بيان كنند. در پـايان بازديد فراكسيون گـردشـگري مجلس شوراي اسلامي نـشستي در يـكي ازمحل هاي تاريخي شـوشـتر برگزار مي گردد. گيلاني گفت: تلاش دارم تا از تمامي ظرفيت هاي موجود بويژه در بـالاترين سطح كـشور يعني دولت و مجلس مـعضلات مـيراث گرانبهاي تاريخي شـوشـتر بويژه مصوبات برجاي مانده از سال 1397 را منعكس كرده و تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري كنم. اسامي بخشي از مديران كشوري و استاني كه از سال 1395 &– 1400 بدعوت سهراب گيلاني جهت نجات بخشي منظومه آبي به شوشتر سفر كرده اند به اين شرح است: 1. سفر معاون رئيس جمهور وقت به شوشتر به دعوت سهراب گيلاني و توافق براي رسيدگي به منظومه آبي تاريخي شوشتر، 2. سـفر اسـتاندار وقت خـوزستان دكتر شريعتي به شـوشـتر جهت اجراي توافقات منظومه آبي تاريخي شوشتر، 3. سفر وزير نـيرو وقت، استاندار خوزستان وقت و رئيس سازمان آب و برق خـوزستان به شـوشتر با دعوت سهراب گيلاني و توافق براي لايروبي رودخانه ها و تثبيت ديواره غربي سازه هاي آبي، 4. سفر معاون وزير ميراث فرهنگي به شوشتر و توافق با سهراب گيلاني براي اجراي مصوبات، 5. سـفر اسـتاندار وقـت خـوزستان دكتر دشتكي به شـوشـتر جـهت اجراي توافقات قبلي لايـروبي نـهر گـرگر و تـثبيت ديواره غربي محوطه آسياب ها و آبشارهاي شوشتر. تقنين عدالت پايگاه خبري حوزه مجلس شوراي اسلامي و استان خوزستان