ماجراي جنايت هاي هولناك آلبرت فيش «خون آشام بروكلين»

ماجراي جنايت‌هاي هولناك آلبرت فيش «خون‌آشام بروكلين»

آلبرت فيش از سنگ‌دل‌ترين قاتلان زنجيره‌اي تاريخ بود كه با تعرض به بيش از 400 كودك و شكنجه و قتل ده‌ها كودك ديگر تصوير كابوس‌گونه‌اي از خود در فرهنگ عامه به يادگار گذاشت.