نخستين جشنواره آثار برتر روابط عمومي ها و مراكز تحت نظارات سازمان بهزيستي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نخستين جشنواره آثار روابط عمومي، مراكز و موسسات تحت نظارت سازمان بهزيستي برگزار مي گردد.