فيلتر بنزيني دوستدار محيط زيست در ايران ساخته شد

فيلتر بنزيني دوستدار محيط زيست در ايران ساخته شد به گزارش سيتنا، مهندس كميل قنبري و دكتر عليرضا غفرالهي كه مبتكر و سازنده اين فيلتر  هستند، توضيح دادند در اين ابداع براي اولين بار در دنيا ،گام ابتكاري يونيزاسيون سوخت بدون استفاده از آهن ربا  مورد استفاده قرار گرفته است. به علت نزديكي اين قطعه به محفظه احتراق و فرم مخزن گونه فيلتر سوخت، مي توان از اين قطعه به عنوان يك تله براي ايجاد تغييرات موقت موثر در راستاي پيش بردن فرآيند احتراق به سمت احتراق كامل بهره برد. اين مخترعان مي گويند تكنولوژي كه حتي بهترين توليد كنندگان بين المللي فيلتر سوخت نيز در حال حاضر به آن مجهز نمي باشند كما اينكه كسب مدال نقره در مسابقات اختراعات آمريكا "سيليكون ولي" 2019 مهر تاييدي بر جذابيت اين نوآوري در سطح جهاني است. جشنواره جهاني اختراعات "سيليكون ولي"  هر ساله در شهر سنت كلارا و با حمايت فدراسيون بين المللي مخترعين IFIA، نمايشگاه اختراعات ژنو پالسكو، و سازمان مالكيت فكري (معنوي ) جهان WIPO برگزار مي شود. اين جشنواره  به هدف اطلاع رساني عمومي اختراعات جديد از تمام نقاط جهان و ايجاد فرصتي يگانه براي مخترعين نه فقط براي دريافت جوايز عالي رتبه جهاني بلكه كشت محصول خود در بازارهاي آمريكا در قلب نوآوري هاي جهان "سيليكون ولي" مي باشد. SVIIF مخترعين را از موسسات تحقيقاتي، افراد آكادميك و كارآفرينان موفق جذب مي كند كه در سال 2019 حدود 30 كشور جهان با 140 اختراع موفق به حضور در اين گردهمايي شدند. كميل قنبري و عليرضا غفرالهي از حدود 2 سال پيش با آرمان بالا بردن كيفيت زندگي مردم و كاهش آلودگي هواي كشور، در جست و جوي راه حلي با كارايي صنعتي و عمومي در اين زمينه بوده اند. تحقيقات و آزمون و خطاهاي بسيار با در نظر گرفتن قابليت تجاري سازي مسير آنان را به سمت توليد فيلتر سوختي مي كشاند كه موجب كاهش آلايندگي خودرو، كاهش مصرف خودرو و افزايش شتاب و توان موتور خودرو مي شود. اين اختراع در حالي توانست مدال نقره مسابقات اختراعات آمريكا – سيليكون ولي2019-  را به دست آورد كه به مخترعين اجازه حضور در كشور محل برگزاري و دفاع از اختراع خود داده نشد و فدراسيون بين المللي مخترعين كشور به نمايندگي از ايشان جوايز را دريافت كرده است.