به گزارش روابط عمومي آب منطقه اي مازندران حدود يكصد نفر از معاونين ،مديران و كارشناسان شركت در كارگاه آموزشي تخليه تلفني شركت كردند.

در اين كارگاه استاد با اشاره به اهميت اطلاعات در قدرتمندي كشورها تاكيد كرد نبايد اطلاعات بي مهبا در اختيار افراد ناشناس قرار گيرد و بايد توجه داشته باشيم كه تلفن ابزار قابل اعتمادي نيست و هميشه اين احتمال را بدهيد كه نفر سومي در حال شنود حرف هاي شماست. ايشان در پايان با بيان اينكه زنگ تلفن زنگ خبر نيست و چه بسا اين زنگ ممكن است زنگ خطر باشد از مديران و كارشناسان خواست از مكالمه طولاني خودداري نمايند.