بازديد مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان از خليج گرگان

در پي دستور استاندارگلستان مبني بر ضرورت احياي خليج گرگان، مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان از خليج گرگان در ساحل درياي نوكنده از توابع شهرستان بندرگز بازديد بعمل آوردند.در اين بازديد، فرماندار شهرستان بندرگز، نماينده هاي ادارات كل آب منطقه اي و محيط زيست حضور داشته و به بيان گزارشي از وضعيت خليج پرداختند.اين بازديد به هدف حساس نمودن مشكل خشك شدن خليج گرگان، انعكاس مشكلات مربوط به آن، روشن نمودن افكار عمومي و آگاه نمودن عموم مردم از تبعات ناشي از خشك شدن اين خليج انجام شد.شايان ذكر است كه خليج گرگان به عنوان بزرگترين خليج درياي خزر بوده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي در جنوب شرقي درياي خزر و حوزه شهرستان هاي بندرتركمن، بندرگز،نوكنده و بهشهر از 60 كيلومتر طول و حداكثر 12 كيلومتر عرض برخوردار بوده و داراي امتداد شرقي-غربي مي باشد. اين خليج با وسعت 40 هزار هكتار در معرض خشك شدن است و تا كنون به دليل عدم ورود مناسب آبهاي شور و شيرين قريب به 10 هزار هكتار آن خشك شده است و اگر احيا و نجات آن انجام نشود، اين خليج ظرف 4 سال آينده خشك خواهد شد و آثار زيان بار محيط زيستي آن استان را فرا خواهد گرفت.