نقش روابط عمومي در ايجاد انگيزه و همدلي در كاركنان و ارتقاي فرهنگ سازمان

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يكي از وظايف مدير روابط عمومي كارآمد، ايجاد انگيزه شادابي در كاركنان از طريق ارتقاي فرهنگ تعلق سازماني است، چراكه عدم داشتن انگيزه در كاركنان سازمان،عدم كارائي و علاقمندي به سازمان را نيز در پي خواهد داشت. پرسش اينجاست كه چرا برخي افراد توانايي انجام كار ده نفره را دارند،درحاليكه بعضي ديگر به ظاهرازعهده انجام يك كار ساده نيز برنمي آيند؟ نيروي انساني باتجربه،با انگيزه و شاداب با تعلق خاطر به سازمان مطمئناً از كارآيي بيشتر برخوردار خواهد بود،نيروي انساني متخصص، كارآمد و با انگيزه،كالا و خدمات بهتر و با كيفيتي را توليد خواهد كرد.پس روابط عمومي ها مي بايست از روش هاي مختلف نسبت به انگيزه داركردن كاركنان و علاقمندي به سازمان بكوشند. يكي از راهكارهايي كه روابط عمومي مي تواند همدلي سازماني ايجاد كند، فرهنگ احترام به پيشكسوتان و ارزش گذاشتن به تجربه هاي آنهاست، زيرا اين عمل در كاركنان جوان آثار مثبتي را در پي خواهد داشت و حسي را ايجاد خواهد كرد كه در سال هاي بعد خدمات آنها نيز مورد قدرداني و ارزش قرار خواهد گرفت. در سالهاي اخير هم موضوع انگيزه كاركنان و نقشي كه در بهره وري و توليد دارند توجه متخصصين رفتار سازماني و مديران كارآمد را به سوي خود جلب كرده است . لذا فرهنگ همدلي سازماني و افزايش انگيزه در كاركنان،از طريق ارتباطات مؤثر موجب خنثي شدن بحران ايجاد شده يا در حال رشد شده و آرامش و تسهيل سازش با محيط را ايجاد خواهد كرد و نقاط ضعف را به قوت تبديل و با شفاف سازي مي توان اميد به آينده را تجلي بخشيد و اين تقويت اميد هنري است كه فقط در روابط عمومي مي توان جستجو كردو براي رسيدن به اين مقصود روابط عمومي ها بايد نقش مؤثر خود را ايفا كرده و راهكارهاي مناسب براي اخذ تصميم هاي صحيح و درست توسط مديران با انگيزه را در كاركنان تقويت كنند . انواع انگيزه انگيزه هايي هستند كه در ايجاد همدلي در سازمان و الگوي خاص رفتاري نقش مهمي دارند 1-انگيزه هائي كه منشأ جسماني و بدني دارند:گرسنگي و تشنگي و ... 2- انگيزه هاي اجتماعي يا انگيزه هاي اكتسابي:معاشرت فرد با افراد ديگر جامعه و يادگيري حاصل مي شود .و آن يادگيري محيطي مي نامند . خصوصيات افراد باانگيزه سه دسته هستند. 1-افرادي كه تأمين نيازهاي مادي را مهم تر از نيازهاي غيرمادي مي دانند. 2- افرادي كه نيازهاي غيرمادي را مهم تر مي دانند ( احساس مفيد بودن براي سازمان باعث انگيزه آنان در انجام مسووليت ميشود( 3- افرادي كه نيازهاي مادي و غيرمادي را با هم مي خواهند. مشخصات افراد بي انگيزه 1-عدم همكاري در فعاليت هائي كه تلاش و همت بيشتر مي طلبد. 2- خودداري ازانجام كارهاي اضافه بر وظائف مشخص شده. 3- عدم حضور به موقع در محل كار يا زود ترك كردن محل كار يا غيبت غير موجه و بهانه جوئي. 4- بي توجهي به زمان تنظيم و تحويل گزارش ها يا تأخير در انجام به موقع كارها. 5- دليل تراشي جهت عدم انجام كارها. 6- ضعف كيفيت در انجام وظايف ( انجام سوري كارها( 7- شكايت دائمي از موضوعات ساده و بي اهميت . 8- خودداري از اطاعت دستورات مافوق و يا ايجاد ركود در كارها . عوامل تقويت انگيزه رضايت شغلي: يكي از اين عوامل است. عوامل مؤثر بر رضايت شغلي عبارتند از : 1-ميزان درآمد يا دستمزد. 2- نفس كار. 3- ايمني شغلي. 4- ارتقاء شغلي. 5- شايسته سالاري. نتيجه گيري يكي از مهمترين عواملي كه در بهره وري نيروي انساني مي تواند اثرگذار باشد توجه به امور فرهنگي و عوامل انگيزش كاركنان و نيازهاي آنها و توجه به تفاوت فردي هر يك از كاركنان است و يكي از شرايط مهم و اساسي براي رسيدن به اين هدف برانگيختن انگيزه كاركنان، فرهنگ شايسته سالاري و ارزش گذاري به تفاوت هاي كاركنان در انجام وظايفشان خواهد بود كه اين امر جزء وظايف روابط عمومي در سازمانها است و در صورتي كه به موقع و بجا انجام شود آثار بسيار مثبت و مفيدي را در سازمان ايجاد خواهد كرد . تشويق و تنبيه به موقع كاركنان باعث رشد ، بالندگي و انگيزه شده و مسير سازمان را در دستيابي با اهدافشان تسهيل و هموار خواهد نمود . با اميد باينكه شاهد آن باشيم روابط عمومي ها خود را با استانداردهاي جهاني هماهنگ كرده و تبديل به روابط عمومي حرفه اي و متخصص شوند. منبع: www.manateghasia.ir