ضرورت روابط عمومي ديجيتال در بانكداري مدرن

به گزارش بنكر (Banker)، به نقل از روابط عمومي بانك ايران زمين، سيد محمد حسين استاد مدير روابط عمومي اين بانك گفت: اگر نگاهي به شيوه هاي ارتباطي در عصر نوين با ظهور رسانه هاي جديد بي اندازيم خواهيم ديد كه جمع كثيري از افراد اجتماع از كودك تا بزرگ در شبكه هاي اجتماعي در حال فعاليت هستند. بسياري از شركت ها دليل خود را براي حضور در شبكه هاي اجتماعي ارتباط مستقيم با مخاطبين و معرفي محصولات به آنها مي دانند و در واقع بازاريابي دهان به دهان امروز در شبكه هاي اجتماعي ظهور يافته است. وي افزود: با ظهور شبكه هاي اجتماعي مقوله هايي مانند برند، بازاريابي، ايجاد اعتماد و ارتباط با افراد ذي نفوذ و معروف همه در يك جا در هم آميخته اند. بنابراين با توجه به اينكه همه اين موارد امروز در شبكه هاي اجتماعي ظهور يافته اند بنابراين روابط عمومي بايد اين موضوعات را با هم تركيب كند.از اين رو اجراي بانكداري ديجيتال بدون اجراي روابط عمومي ديجيتال و بدون ارائه خدمات در شبكه هاي اجتماعي مفهمومي نخواهد يافت. استاد با بيان اين موضوع كه شبكه هاي اجتماعي، روابط عمومي و ارتباطات را تقويت كرده است اظهار داشت: پيش از اين روابط عمومي ها تمركز خود را برروي ذي نفعان، افراد پرنفوذ، سرمايه گذران و طيفي اندك از جامعه قرار مي دادند. اما با ايجاد شبكه هاي اجتماعي و رشد آنها در ميان طيف هاي گسترده اي از جامعه، سرعت انتقال پيام و ماندگاري آن و گستردگي دريافت كنندگان پيام بيشتر شده است. وي افزود: مشتريان ديجيتالي ديگر به شعبه مراجعه نمي كنند، اما به لحاظ ارتباطي، رابطه آنها با بخش هاي مختلف بانك ها بيشتر شده است. بانكها امروز از طريق بررسي رفتار مشتري و همچنين دنبال كردن خواسته هاي آنها در شبكه هاي اجتماعي سعي دارند با ايجاد يك رابطه نزديكتر ضمن ارائه خدمات شخصي سازي شده، اعتماد مشتريان را جلب كنند. مدير روابط عمومي بانك ايران زمين با اشاره به اين موضوع كه بانك ها امروز براي ارائه خدمات مالي بايد يك رابطه ديجيتالي با مشتريان خود ايجاد كنند گفت: اين رابطه بايد فراتر از پشتيباني و ارائه خدمات آنلاين به مشتريان باشد. ما در آينده بايد ابزارهايي در اختيار مشتريان قرار دهيم كه ضمن دريافت خدمات آنلاين بتواند به مشتري در پس انداز، سرمايه گذاري، نحوه استفاده از خدمات، انتخاب گزينه هاي مختلف و ارائه خدمات شخصي سازي شده كمك كند. استاد افزود: مشتري در فضاي ديجيتال منتظر نخواهد بود، در واقع ما بايد در همه حال كنار مشتري باشيم در تمامي كنالهايي كه او در آنها حضور دارد، خواه شبكه هاي اجتماعي و يا كانال هاي آنلاين تعريف شده در سايت بانك ها و فضاهاي ديگر باشد. وي در خصوص اجراي روابط عمومي ديجيتال در بانك ايران زمين و همسويي آن در ارتباط نزديك با مشتريان گفت: در حال حاضر بسياري از اين موارد از جمله تعامل با مشتريان در شبكه هاي اجتماعي در راستاي بانكداري ديجيتال، برقراري كانال هاي مختلف ارتباطي براي مشتريان و همچنين برنامه ريزي براي ارائه خدمات در اين حوزه انجام شده است و بزودي اتفاقات مهمي در اين حوزه خواهد افتاد. وي در پايان گفت: بانكداري ديجيتال الزاماتي مانند ابزار ديجيتال، روابط عمومي ديجيتال، ارتباط با مشتري ديجيتال و مشتريان ديجيتال مي خواهد و هر كدام از اينها كه نباشد خللي در كار ايجاد خواهد كرد