رئيس روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران : هيچ ملك آموزشي متروكه در شهر تهران نداريم

رئيس روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران : هيچ ملك آموزشي متروكه در شهر تهران نداريم رئيس روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران : هيچ ملك آموزشي متروكه در شهر تهران نداريم "مسعود ثقفي" در خصوص برخي فضاي بي دفاع شهري كه به محلي براي تجمع معتادان تبديل شده است گفت: هيچ ملك آموزشي متروكه كه متعلق به ما باشد در شهر تهران نداريم؛ يكسري مدرسه هستند كه داراي مالك حقيقي يا حقوقي بوده و حكم قلع و قمع گرفته اند. به گزارش روابط عمومي فرمانداري تهران، رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران افزود: ممكن است مالك مدرسه را از ما تحويل گرفته اما نتواسته باشد اقداماتي انجام دهد و آن فضا به ملك متروكه تبديل شده باشد كه ارتباطي با آموزش و پرورش ندارد. با تاكيد بر اينكه ما ملك متروكه و بلااستفاده نداريم افزود: املاكي كه در اختيار ماست مورد استفاده قرار مي گيرد و تعدادي مدرسه هستند كه با حكم قلع و قمع از اختيار آموزش و پرورش خارج مي شوند. از اين دست مدارس در منطقه 12 و 10 نمونه هايي داشته ايم. انتهاي پيام/