سرپرست روابط عمومي اداره كل ورزش وجوانان لرستان منصوب شد

 سرپرست روابط عمومي اداره كل ورزش وجوانان لرستان منصوب شد در حكمي؛ سرپرست روابط عمومي اداره كل ورزش وجوانان لرستان منصوب شد سيد حامد رجايي سرپرست روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان لرستان شد. به گزارش خبرگزاري برناازلرستان ؛ طي حكمي از سوي سيد علي كريمي مدير كل ورزش و جوانان لرستان، سيد حامد رجايي به عنوان سرپرست روابط عمومي اداره كل ورزش وجوانان لرسنتان منصوب شد . رجايي داراي مدرك كارشناسي روابط عمومي و از پرسنل باسابقه ورزش استان بوده كه سابقه مديريت اين واحد را در گذشته نيز در كارنامه كاري خود دارد. پيش از اين زينب فيضي عهده دار اين سمت در اداره كل ورزش وجوانان لرستان بود.