فراخوان ثبت نام در وبينارهاي آموزشي روابط عمومي

ثبت نام وبينارهاي آموزشي موسسه كارگزار روابط عمومي با عناوين "مديران باكلاس" (تشريفات ويترين مديريت) و "مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در عصر كروناويروس" آغاز شد.