اهداي لوح افتخار و تنديس پنجمين جشنواره تبليغات ايران به روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي

به گزارش شما و اقتصاد:  لوح افتخار ستاره مديريت روابط عمومي را به سرپرست روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي اعطا كرد. همچنين هيأت داوران اين جشنواره در بخش طراحي، تبليغات و معماري گرافيك در سه شاخه اينفوگرافي، پوستر و بروشور تنديس شاهين نقره اي را به روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي اهدا كرد.