روزياتو: «دراكاريس!»؛ زبان واليريني «بازي تاج و تخت» كه ميليون ها نفر مشغول يادگيري آن هستند

دراكاريس! اين تك واژه اي است كه دنريس تارگرين به اژدهاي جوان خود، دروگون، مي گويد و با اين يك واژه در واقع به او دستور مي دهد كه از آتش سوزان دهان خود براي زنده كباب كردن دشمنان ناباور ...