مدارگرد اوديسه تصاوير جديدي را از قمر فوبوس به ثبت رساند

قمر فوبوس قمر فوبوس رسانه كليك – مدارگرد مريخ ناسا اخيرا توانسته از بهترين نماي ممكن، از عجيب ترين قمر مريخ، قمر فوبوس عكس برداري كند. اين تصوير، فوبوس را در مرحله ماه كامل نشان مي دهد. فوبوس، بزرگ ترين قمر در مدار مريخ است، اما اطلاعات چنداني درباره آن وجود ندارد. فاصله قمر فوبوس تا مريخ حدودا به هفت مايل مي رسد. اين قمر، بيشتر شبيه به يك سيارك بزرگ است تا يك ماه. در واقع، بسياري از ستاره شناسان بر اين باورند كه فوبوس، زماني يك سيارك بوده كه در مدار مريخ به دام افتاده و تبديل به يكي از اقمار اين سياره شده است. فرود روي قمر فوبوس و يا قرار دادن فضاپيما در مدار آن، كار دشواري به شمار مي آيد. لذا مشاهده و بررسي تصاوير جديد، به دانشمندان كمك مي كند تا اطلاعات بيشتري را درباره اين قمر به دست آورند. در تصاويري كه توسط دوربين حرارتي اوديسه گرفته شده، خورشيد دقيقا در پشت قمر فوبوس قرار دارد. اين تصاوير، تفاوت دما در نواحي مختلف اين سيارك را نشان مي دهند. مواد سخت پوشاننده فوبوس، داراي آثار حرارتي متفاوتي نسبت به آهن و مس هستند. بدين ترتيب با بررسي تصاوير حرارتي جديد، ساختار تشكيل دهنده فوبوس تا حدود زيادي مشخص مي شود. بسياري از دانشمندان عقيده دارند كه فوبوس، يك سيارك به دام افتاده است. از طرف ديگر، احتمال مي رود اين قمر، بخشي از سياره مريخ باشد كه به سبب برخورد با يك سيارك دورافتاده، به درون فضا پرت شده است. دانشمندان با تعيين ماهيت تشكيل دهنده قمر فوبوس و مقايسه آن با ماهيت مريخ، قادر به رفع اين ترديدها هستند. در آينده نه چندان دور، مدارپيماي MMX ژاپني با هدف كاوش مريخ به فضا فرستاده خواهد شد. اين مدارگرد به طور خاص براي بررسي قمرهاي مريخ ساخته شده است و انتظار مي رود كه در دهه آتي، اطلاعات دقيق تري را از اقمار مريخ در اختيار دانشمندان قرار دهد. تا آن زمان با تكيه بر تصاوير ارسالي از سوي اوديسه، مي توان تا حدودي به اسرار مريخ و فوبوس پي برد. Source: popularmechanics