روزياتو: 7 اشتباه صبحگاهي كه تمام روزتان را خراب مي كند

بيشتر ما صبح ها بعد از به صدا در آمدن زنگ ساعت، احساس مي كنيم هنوز آمادگي رويارويي با دنيا را نداريم. بنابراين زنگ ساعت را موقتاً قطع مي كنيم تا فقط 5 يا 10 دقيقه بيشتر بخوابيم. با اين ...