مسئول روابط عمومي فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس تغيير كرد

مسئول روابط عمومي فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس تغيير كرد شيراز- غلامرضا خوش اقبال مسئول روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس شد. به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس عصر شنبه در حكمي ضمن تقدير از خدمات دو دهه سيد علي اصغر محدث در روابط عمومي اين اداره كل، غلامرضا خوش اقبال را به عنوان مسئول روابط عمومي و مشاور خويش منصوب كرد. خوش اقبال از كاركنان قديمي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس در اداره امور فرهنگي بوده و دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه شيراز دارد. وي همچنين در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس به عنوان كارشناس پژوهش فعاليت داشته است و دبير علمي نخستين همايش ملي رويكردهاي نوين در مطالعات زبان و ادبيات بود. يادآور مي شود: سيد علي اصغر محدث دست كم 20 سال بعنوان مسئول روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس مشغول بكار بود.