حفره خطرناك جاوا مراكز تماس تلفني را به دردسر انداخت

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS، سيسكو اعلام كرده كه نقص امنيتي جاوا به هكرها امكان مي دهد از راه دور كدهاي مخرب خود را بر روي رايانه هاي افراد قرباني اجرا كنند. بنابراين سازمان هايي كه از پلاتفورم مركز تماس تلفني سيسكو موسوم به Unified CCX استفاده مي كنند، بايد نرم افزار مذكور را به سرعت به روز كنند تا از وقوع هرگونه مشكل براي خود به طور جدي خودداري كنند. سيسكو يك نسخه به روزشده از Unified CCX عرضه كرده كه آسيب پذيري جاوا كه مديريت و كنترل آن را از راه دور ممكن مي كند، برطرف مي سازد.هكرها از اين طريق مي توانند بدافزارهايي را بر روي رايانه هاي افراد قرباني نصب كنند. برنامه Unified CCX مديريت حداكثر 400 تماس را ممكن مي كند. اولين بار يكي از كاركنان شركت بوزآلن هميلتون موفق به شناسايي نقص امنيتي مذكور شد.