انتقاد هيات بين المللي كنترل موادمخدر از عملكرد آمريكا و كانادا

وين - ايرنا - هيات بين المللي كنترل موادمخدر با انتقاد از برخي از كشورها از جمله آمريكا و كانادا درخصوص تصويب قوانين براي فروش و استفاده آزاد برخي از انواع مواد مخدر، اقدام هاي آنان را تضعيف تلاش ها و همچنين معاهدات بين المللي موجود در راستاي كنترل و مبارزه با مواد مخدر دانست.