تشريح ويژگي هاي نشست شوراي حكام از سوي نماينده دائم ايران

وين - ايرنا - سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان هاي بين الملي در وين، ويژگي هاي نشست شوراي حكام در خصوص بررسي گزارش آژانس در مورد راستي آزمايي اجراي برجام در ايران را تشريح كرد.