روزياتو: هر آنچه كه هميشه مي خواستيد در مورد آتشفشان، فوران آتشفشاني و انواع آن بدانيد

آتشفشان چيست؟ در واقع مي توان يك آتشفشان را دروازه يا دريچه اي روي سطح زمين دانست كه سنگ هاي مذابي كه از قشر فوقاني مي آيند از طريق آن به سطح زمين مي رسند. در روزياتو بخوانيد