حسن خيرانديش سكاندار روابط عمومي شركت گاز خراسان رضوي شد

سيدحميد فاني در اين حكم نوشت: "با استعانت از حضرت حق، نظر به تجربه 22 ساله جنابعالي در واحد روابط عمومي و همچنين تخصص تحصيلي شما در حوزه ارتباطات، به موجب اين حكم به عنوان "سرپرست روابط عمومي" منصوب مي شويد. از آنجا كه واحد روابط عمومي در حكم چشم بينا و گوش شنواي سازمان است، انتظار دارد ضمن ادامه فعاليت هاي مفيد و سيستمي جاري، در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي زير تلاش جدي صورت گيرد: 1-تقويت حس تعامل دوسويه بين سازمان و مردم 2- تكريم حداكثري كاركنان و خانواده هاي آنان 3- بسترسازي براي ايجاد حس رضايت مندي ذي نفعان از طريق احصاي نظرات و پيشنهادات آنان 4- برقراري ارتباط دوسويه و مفيد با ديگر مجموعه هاي دولتي و خصوصي در مسير تعالي سازمان 5- ارتقاي رضايتمندي درون سازماني و برون سازماني از طريق پاسخگويي مناسب و مشورت با نخبگان 6- تعامل منطقي، شفاف و به موقع با اصحاب رسانه در جهت تنوير افكار عمومي اميد است با اتكال به نيروي لايزال الهي در انجام شايسته اين مسئووليت موفق و مويد باشيد. فرصت را مغتنم شمرده از خدمات و زحمات ارزشمند جناب آقاي علوي در طول دوران تصدي مسئوليت ايشان قدرداني مي گردد. گفتني است؛ حسن خيرانديش دارنده مدرك تحصيلي كارشناسي مديريت تبليغات و كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي است.